Arbets- och miljömedicinska mottagningen

Arbets- och miljömedicinska mottagningen utreder besvär kopplade till kemiska, fysikaliska, belastningsergonomiska eller psykosociala faktorer i arbetsmiljön och miljökänslighet.

Information med anledning av det nya coronaviruset

Vi gör nu allt vi kan för att minimera spridningen av det nya coronaviruset. Vi ber därför patienter som har feber, hosta eller andra infektionssymtom att inte komma till mottagningen. Hör istället av dig till mottagningen på telefon 08-123 37 222 så bokar vi om tiden. Vi kommer inte längre debitera någon uteblivandeavgift när besök avbokas pga infektionssymtom, även om det är mindre än 24 timmars varsel. I många fall kommer vi istället att genomföra mottagningsbesöket per telefon.

Vid mottagningen finns läkare, yrkeshygieniker, ergonom, psykolog, kurator, sjuksköterska och läkarsekreterare. 

Mottagningen tar emot patienter på remiss från läkare. Vid remittering av patienter som är skrivna utanför Stockholms län faktureras en faktisk utredningskostnad till motsvarande länet. För gravida som inte har tillgång till företagshälsovård och som undrar över risker i samband med arbete eller i omgivnings- eller bostadsmiljön behövs ingen remiss.

Innan patienten remitteras till mottagningen bör en basal medicinsk utredning vara genomförd för att utesluta andra orsaker till patientens besvär och för att det behövs en diagnos att göra sambandsbedömningen mot.

Exempel på besvär kan vara:

  • Luftvägsbesvär som kan relateras till arbetet, exempelvis astma.
  • Vibrationsskador till följd av arbete med vibrerande verktyg.
  • Besvär som har uppkommit efter arbete med tunga lyft, stillasittande eller ensidigt arbete.
  • Psykisk ohälsa som orsakats av stress på arbetet.
  • Besvär av dålig inomhusmiljö på arbetet, om inte företagshälsovård finns.

Policy för patienter med inomhusmiljörelaterade besvär:

Vi tar emot patienter med inomhusmiljörelaterade besvär i arbetsmiljön om företagshälsovård saknas. Finns företagshälsovård hänvisas patienten till arbetsgivaren för utredning via företagshälsovården.

Besvär i bostadsmiljön utreds inte vid mottagningen. Patienten hänvisas till fastighetsägaren för teknisk utredning av bostaden. I andra hand kan man vända sig till kommunens miljöförvaltning som har tillsynsansvaret. Utredning av eventuell hälsopåverkan görs vid primärvården på sedvanligt vis utifrån symtom.

Vi bistår gärna företagshälsovården och primärvården med rådgivning. Det går bra att kontakta oss för att diskutera enskilda patienter eller tekniska utredningar.