Länkar och kunskapsdokument

Här finner du ytterligare information, kunskapsdokument och länkar till andra sidor om luftföroreningar.

Länkar till andra sidor om luftföroreningar

Hälsoeffekter av exponering för olika former av luftföroreningar, Naturvårdsverket.

Luft, samlad information om luft, luftkvalitet, normer mm. Naturvårdsverket.

Luftkvaliteten i realtid och preliminär statistik. Naturvårdsverket.

Miljömedicinsk riskbedömning, Riskwebben, Institutet för miljlömedicin (IMM), Karolinska institutet.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft, Naturvårdsverket.

Gränsvärden och målvärden för luft, Naturvårdsverket.

Miljömålet Frisk luft, Sveriges miljömål.

Luftkvalitetsförordningen, Sveriges Riksdag: Dokument och lagar.

Naturvårdsverkets rapport om utsläpp och luftföroreningar i Sverige (pdf)

Så mår miljön, presentation av halterna av sot i realtid. Naturvårdsverket.

Beräkningar av halter, befolkningsexponering och hälsokonsekvenser längs det statlliga vägnätet. Trafikverket och SMHI (pdf).

Luftföroreningskartor, SLB-analys.

Luften i Stockholm. Årsrapport 2019. SLB-analys (pdf).

Regionens luftkvalitet, Östra Sveriges luftvårdsförbund.

Miljöövervakning, Länsstyrelsen Stockholm.

Luftkvalitet i överbyggda stationsmiljöer, Trafikverkets rapport (pdf). 

Stockholms läns landstings utredning om hälsopåverkan av luft i tunnelbanetunnlar och underjordiska stationer (pdf).

SMHI, datavärdskap för luftkvalitet.

Forskning om luftkvalitet och spridningsmönster, SMHI.

Centrum för arbets- och miljömedicins forskning om sotpartiklar i samarbete med Institutionen för miljömedicin på Karolinska institutet.

Luften i Sverige. Naturvårdsverket.

 

Viktiga kunskapsdokument

Review of evidence on health aspects of air pollution - REVIHAAP Project, Technical Report (2013). World Health Organization, Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.  

Landrigan PJ, et al. The Lancet Commission on pollution and health. Lancet. 2017 Oct 17. pii: S0140-6736(17)32345-0. doi: 10.1016/S0140-6736(17)32345-0. [Epub ahead of print]

 

Senast ändrad 2021-01-27

Fotograf/Illustratör: Matton