Länkar och kunskapsdokument

Här finner du ytterligare information, kunskapsdokument och länkar till andra sidor om grönområden och hälsa.

Länkar till andra sidor om grönstrukturer och hälsa

Människors hälsa i växande städer: kap 3. Grönstruktur och vatten (sidor 29-37). Vetenskapliga Rådet för Hållbar Utveckling, 2018 (pdf).

Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe.European Environment Agency (EEA) Report. (pdf)

Grönområden för fler. Folkhälsomyndigheten (pdf).

Grönstruktur och barnens hälsa och lärande. Intresseorganisationen Barn-verket.

Ekosystemtjänster, Naturvårdsverket

Ekosystemtjänster i den byggda miljön, Boverket.

Ekosystemtjänster i Plan och bygglagen (PBL), Boverket.

Ekosystemtjänster i stadsmiljön- låt naturen göra jobbet. C/O city.

Hållbar stad, stadsgrönska.

Grönytefaktor, Boverket.

Grönytefaktor för kvartersmark, Stockholms stad.

Mål för en hållbar dagvattenhantering, Stockholm vatten och avfall.

Grön infrastruktur: Regional handlingsplan för Stockholms län. (Remiss) Länsstyrelsen Stockholm (pdf).

Social-ekologisk resiliens i stadsplanering. Fallstudie Albano campus Stockholm, Stockholm resilience centre/ KTH.

Urban green spaces and health. A review of evidence. WHO Regional office for Europe, Copenhagen, 2016 (pdf).

How might contact with nature promote human health? Promising mechanisms and a possible central pathway. Frontiers in psychology, 2015.

Senast ändrad 2020-11-25

Fotograf/Illustratör: Matton