Miljöhälsorapportering

Invånarna i Stockholms län utsätts för flera lokala miljöfaktorer som kan medföra hälsoproblem, såsom buller, luftföroreningar, dålig inomhusmiljö och kemikalier. Ökad tillväxt kan också bidra till belastning på miljön och skapa nya problem. Hur förändringarna i den fysiska miljön i länet planeras kan få stor betydelse för befolkningens hälsa. 

Kunskapsunderlag för beslutsfattare

Eftersom miljöförhållandena förändras kontinuerligt och kunskapen om miljörelaterad ohälsa utvecklas bör nya sammanställningar av kunskapsläget, miljöexponering och miljörelaterad ohälsa hos befolkningen göras regelbundet. Den aktuella kunskapen utgör beslutsunderlag om åtgärder och prioriteringar för att minska miljörelaterade riskfaktorer och för att främja friskfaktorer hos befolkningen.

Miljöhälsorapporterna är viktiga underlag för dessa sammanställningar. Varje rapport fokuserar på nuläget och jämför med tidigare miljöhälsorapporter för att finna skillnader över tid i den miljörelaterade ohälsan. Avsikten är att miljöhälsorapporteringen ska upprepas, omväxlande för vuxna och för barn, vart åttonde år.

Aktuell bild av exponering

Varje miljöhälsorapport ger en aktuell bild av befolkningens exponering för olika miljöfaktorer och beskriver vilka hälsoeffekter eller risker detta medför. Förutom en allmän översikt av hela länets befolkning ingår också en redovisning av skillnader mellan olika grupper, baserat på kön, ålder och socioekonomi. Även geografiska skillnader inom regionen och jämförelser med övriga Sverige redovisas. Förändringar över tid anges också där det är möjligt, då resultaten jämförs med tidigare års rapporter.

Syftet med miljöhälsorapporteringen är:

  • Att kartlägga och analysera hälsoläget hos befolkningen och därigenom upptäcka risker, riskgrupper och områden där det finns möjlighet att förebygga ohälsa och sjukdom.
  • Att kunskapen ska användas för förebyggande arbete och planering av den kommunala tillsynen.
  • Att skapa och tillhandahålla databaser som ligger till grund för hälsorelaterade indikatorer i miljömålsarbetet.

Våra insatser

Centrum för Arbets- och miljömedicin har gett ut fem regionala miljöhälsorapporter (1994, 1998, 2006, 2009 och 2013). I tre av dem (1994, 1998, 2009) beskrivs i huvudsak miljö och hälsa hos den vuxna befolkningen i länet (19 år och äldre) medan två av dem handlar om barn (i åldern 10 månader, 4, 8 och 12 och 16 år).

Parallellt med miljöhälsorapporterna för Stockholms län har flera andra län (t.ex. Skåne, Västra Götaland och Östergötland) gett ut regionala miljöhälsorapporter. Dessutom har fyra nationella miljöhälsorapporter publicerats 2001, 2005, 2009 och 2013.