Hälsosam yrkesdebut (HYD)

Idag drabbas många unga människor av kroppsliga eller psykiska besvär redan tidigt i arbetslivet, ibland till och med under yrkesutbildningen i gymnasieskolan. Syftet med arbetet kring Hälsosam yrkesdebut är att minska arbetsrelaterade sjukdomar och skador. Det vill vi göra genom att ge skolorna bättre förutsättningar att vägleda ungdomar till ett hälsosamt studie- och yrkesval.

Vad är medicinsk studie och yrkesvägledning

Medicinsk studie- och yrkesvägledning innebär att skolan uppmärksammar den enskilda elevens medicinska förhållanden och känslighet för att minska risken för att eleven drabbas av ohälsa under utbildningen eller i sitt framtida yrkesliv.

Varför behövs Hälsosam yrkesdebut?

Frisör, byggnadsarbetare och bagare – det är exempel på arbeten där människor kan få besvär redan i unga år. I vissa yrken ökar risken för till exempel astma och eksem och en del personer är mer känsliga för de ämnen de exponeras för. Det kan också finnas särskilda medicinska krav på vissa yrken som eleven inte alltid känner till vid studie- och yrkesvalet.

Många av dem som utvecklar överkänslighet mot yrkesexponeringar gör det redan under det första året av exponeringen. Det leder till situationer där unga vuxna drabbas av skador och ohälsa och måste omskola sig till ett annat yrke, som i sin tur ofta medför problem och är kostsamt både för den drabbade och för samhället.

Skollagen säger att alla elever ska ges förutsättningar att göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Det innebär i det här sammanhanget att till exempel elever med överkänslighet behöver få information om vilka speciella risker och regler som kan finnas i olika yrken. Det är dock oklart i vilken utsträckning elever med överkänslighet får en sådan medicinsk studie- och yrkesvägledning.

Det här vill vi åstadkomma

Vi vill ge skolor bättre förutsättningar att vägleda elever till ett hälsosamt studie- och yrkesval, samt verka för en god arbetsmiljö och bra arbetsmiljökunskap på skolorna.

Projekt och rapporter

Arbetet med Hälsosam yrkesdebut inleddes som ett projekt som pågick mellan 2013 och 2016. Inom projektet publicerades två delrapporter som du kan läsa mer om nedan. 

Tabell över riskyrken - delrapport 1

Under 2013 utvecklades en tabell över de yrken som olika yrkesinriktade gymnasieutbildningar i Stockholms län leder till. Tabellen, även kallad jobbriskmatris, presenteras i delrapport 1: "Arbetsskaderisker i yrken efter yrkesförberedande gymnasieprogram". I tabellen ingår till exempel risker för fysisk och psykisk belastning, kemiska exponeringar och vibrationer. Utifrån tabellen valdes vilka gymnasieutbildningar som skulle ingå i kartläggningen i delrapport 2. Länk till rapporten finns till höger/härunder (mobil).

Kartläggning av skolans insatser - delrapport 2

Den andra och sista delrapporten från projektet "Skolans insatser för en hälsosam yrkesdebut - en kartläggning"  bygger på enkät och intervjuundersökningar som gjordes under 2014 och 2015 med rektorer, studie- och yrkesvägledare, skolsköterskor och yrkeslärare på grund- och gymnasieskolor inom de prioriterade inriktningarna i Stockholms län. Du hittar rapporten här till höger på sidan/härunder (mobil)..