Trafikbuller är en miljöförorening som är vanligt förekommande i Stockholms län. Internationella undersökningar visar att det ofta är personer med låg socioekonomisk status som är mest sårbara och även mest utsatta för olika miljöexponeringar, men få studier har gjorts i Sverige. Resultat från olika enkätundersökningar, t.ex. Miljöhälsoenkät 2015, visar dock att många av länets invånare upplever olika typer av besvär kopplat till trafikbuller.

I projektet Trafikbuller i befolkningen – Exponering, utsatta grupper och besvär som Centrum för arbets- och miljömedicin har genomfört i samarbete med Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, och på uppdrag av Naturvårdsverket har man kartlagt hur många som faktiskt utsätts för trafikbuller i länet. Man har också tittat på vilka grupper i befolkningen som är mest utsatta för trafikbuller och vilka besvär bullret ger upphov till, något som är viktigt för att ge underlag för prioriteringar av förebyggande åtgärder.

Program

07.45 Frukostbuffé och mingel

08.30 Nytt från Bullernätverket

08.40 Charlotta Eriksson, Med. Dr. och Epidemiolog vid Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm, berättar om resultaten från projektet Trafikbuller i befolkningen – Exponering, utsatta grupper och besvär.

09.20 Frågestund

09.30 Avslut

Anmälan

Görs på Länsstyrelsens hemsida.

Pris

150 kr.