Miljömedicinska mottagningen - Allergikonsulentmottagningen

Den Miljömedicinska mottagningens uppdrag innebär att utbilda personal i skola och förskola om det enskilda barnets behov samt göra hembesök för att inventera inomhusmiljön.

Mottagningens verksamhet bedrivs av två allergikonsulenter (specialistsjuksköterskor inom barn och ungdomsmedicin med särskild kompetens inom astma och allergi). Uppdraget innebär att utbilda personal i skola och förskola om det enskilda barnets behov samt göra hembesök för att inventera inomhusmiljön. Syftet är att verksamheten ska fungera som en länk mellan sjukvården, hemmet och förskolan/skolan.

Mottagningen tar emot remisser på barn och ungdomar (0-18 år) med allergisjukdom eller astma från Specialistläkare/Barnläkare som arbetar på sjukhusens barn lung-allergi kliniker samt från barn och ungdomsmedicinska mottagningar inom Stockholms län.  

Utifrån det enskilda barnets sjukdomsgrad och familjens behov

 • Ges information, rådgivning och utbildning till personal inom förskola/skola gällande barnets allergi/astma/eksem och eventuella mediciner.
 • Utförs hembesök för att inventera inomhusmiljön. Under besöket ges information, utbildning om barnets allergier och mediciner, inomhusmiljön undersöks och tillsammans med familjen görs en gemensam plan för eventuella förändringar.

Hur kan ni remittera till oss

 • Elektronisk remiss via Take Care där ni skickar remissen Miljömedicinsk mottagning-Allergikonsulentverksamheten
 • Pappersremiss/konsultremiss skickas till:

Miljömedicinsk mottagning - Allergikonsulentverksamheten
Centrum för arbets- och miljömedicin SLSO
Solnavägen 4 plan 10
113 65 Stockholm

Remissen ska innehålla

 1. Aktuella telefonnummer till patient och remitterande läkare
 2. Barnets diagnos och symtom och aktuell behandling.
 3. Diagnostik (aktuella provsvar, spirometri etc). Allergiutredning bör vara klar.
 4. I aktuella fall bifogas skriftlig handlingsplan för åtgärd vid akut allergisk reaktion (lindrig till svår reaktion, anafylaxi). I aktuella fall bifogas skriftlig handlingsplan för astma, eksem, luftvägsallergi såsom pälsdjurs- och pollenallergi
 5. Läkarintyg till förskola/skola .
 6. Vid pappersremiss ska aktuella journalanteckningar tillsammans med ovanstående dokument bifogas.
 7. Precisera önskad åtgärd som skall utföras vid förskole- och skolbesök samt vid hembesök
 8. Om tolkbehov finns

Övrigt

Det ska finnas uppgifter om att vårdnadshavare samtycker till att allergikonsulenten tar del av journaluppgifter gällande adekvat information för att kunna ge en god och säker vård.