UV-strålning

Att bränna sig i solen kan på sikt orsaka hudcancer. Trots att fler skyddar sig mot solens UV-strålning jämfört med tidigare undersökningar är det fortfarande vanligt att bränna sig. Andelen som har bränt sig i solen under senaste 12 månader är högst bland de yngre, 60 procent.


Vad är UV-strålning?

Både sol och solarium avger ultraviolett strålning, UV-strålning, som är en elektromagnetisk strålning som förekommer i olika våglängder. Beroende på strålningens våglängd klassificeras den som UVA (den längsta våglängden), UVB (mellan våglängd) eller UVC (kort våglängd). Ju kortare våglängd desto energirikare är den.

UVC-strålar når inte jordytan eftersom de fångas upp av ozonskiktet i atmosfären, vilket gör att vi enbart är i direkt kontakt med UVA- och UVB- strålning. En större mängd av solstrålningen består av UVA (90-95 procent och en mindre mängd (5-10 procent består av UVB.

Beroende på strålningslängden tränger UV-strålarna olika djupt i huden. UVB tränger in i det yttersta skiktet medan UVA tränger in i det djupaste skiktet av huden. Båda strålningstyper kan vara skadliga för huden men UVB har flest positiva egenskaper för hälsan vid måttlig exponering än UVA.

Världshälsoorganisationen (WHO) har sedan år 1992 kategoriserat solljuset och dess UV-strålning som cancerframkallande. Sedan 2009 har WHO:s cancerforskningsinstitut klassat solarier som cancerframkallande i högsta riskkategorin.         

Vanliga källor till UV-strålning

Solen är en naturlig källa till UV-strålning, den ger ifrån sig både UVA- och UVB- strålar som når jordytan. Det finns även ett artificiellt sätt att utsättas för UV-strålning, nämligen via solarium. I solarium finns det nästan enbart UVA-strålning och mängden av UVA som solarieanvändaren exponeras för är 5-15 gånger större än den mängd som hittas i naturligt solljus mitt på dagen i Medelhavsområdet.

Hur mycket exponeras vi för UV-strålning?

Av den årliga exponeringen för UV-strålning bland den svenska befolkningen kommer cirka 40 procent av solande inom landet, cirka 25 procent från utlandsresor, cirka 30 procent från yrkesexponering och cirka 2,5 procent från solarier.  Figur: 100 Gubbar

Andel som bränner sig i solen

Enligt data från Miljöhälsoenkät 2015 (MHE 15) anger nästan 50 procent av länets befolkning att de bränt sig i solen någon gång de senaste 12 månaderna. Fenomenet är vanligare bland yngre (60 procent i gruppen 18-39 år) än bland äldre personer (25 procent i gruppen 60-84 år). Andelen som bränner sig i Stockholm är likvärdig med de nationella värdena. 

INTERAKTIV KARTA. Andelen som under det senaste året bränt sig i solen så att huden blev både röd och sved mer än tre gånger, uppdelat på kommun och valkrets i Stockholms stad. 

Legend: — 0-6; — 6-8;— över 8; / NA — mindre som 5 personer.

[Se helskärmskarta]     

 

INTERAKTIV KARTA. Andelen som alltid eller ofta använder kläder, t.ex. t-shirt, keps eller sol-skyddskläder (i Sverige).

Legend: — 0-6; — 6-8;— över 8; / NA — mindre som 5 personer.

[Se helskärmskarta]      

 

Andel som bränner sig i solarium

Användningen av solarium har minskat kraftigt från 14 procent år 2007 till 7,6 procent år 2015, men solariesolande är fortfarande vanligt bland yngre människor. Enligt MHE 15 är det 13 procent som solar i solarier i åldersgruppen 18-39 år. Kvinnor solar i solarium i större utsträckning än män. Totalt sett angav 4 procent av alla respondenter (18-84 år) att de bränt sig i solarium under det senaste året.

Rekommendationer för solande

Att begränsa solexponeringen är ett väsentligt råd men det är viktigt att inte utesluta helt att vistas utomhus eller att vara fysiskt aktiv. Därför rekommenderar WHO och Strålsäkerhetsmyndigheten att i första hand täcka kroppen med kläder, hatt och glasögon vid utomhusvistelse samt att komplettera med solskyddsmedel där kläder inte skyddar. Det rekommenderas även att undvika solen när den är som starkast klockan 12-15 sommartid och att vistas i skuggan.

Regelverk för solariesalonger

Mot bakgrund av de skadliga effekterna som solarium kan ha på kroppen trädde en lag i kraft om 18-årsgräns för solariesolande den 1 september år 2018. Detta framgår av strålskyddslagen, kapitel 7: paragraf 6 och 7.

Rekommendationer för barns utemiljöer

Barn är en grupp som är i konstant tillväxt och där immunsystemet liksom andra funktioner är i ständigt utveckling. Barnens hud är därför känsligare mot solen och deras vistelse i utemiljöer bör därför ske under särskilda förutsättningar.

WHO har lyft fram behovet av att skapa solskyddsprogram som ökar medvetenheten om exponering för solstrålning. Strålsäkerhetsmyndigheten har parallellt med Boverket föreslagit på nationellt nivå att skolgårdar och förskolemiljöer utformas så att mer skugga erbjuds:

  • Lekytornas placering, platser där barn sitter still länge och mängden vegetation bör erbjuda ett skuggutrymme som täcker mer än halva himlen rakt ovanför barnens favoritställen.
  • Akuta solstrålningsproblem bör lösas med solsegel.
    För mer information se Boverket (2015).

Hur skyddar vi oss mot solen?

En stor andel av de tillfrågade anger att de skyddar sig mot solen på olika sätt, både när de vistas hemma i Sverige och när de åker utomlands. I Sverige skyddar de flesta av länets invånare sig genom att använda kläder (86,1 procent) eller genom att vistas i skuggan (86,0 procent). När man åker utomlands är det vanligaste sättet att skydda sig att använda solskyddsmedel (95,1 procent) men också att vistas i skugga (94,6 procent) och genom att täcka huden med kläder (93,3 procent). Ett annat vanligt sätt att skydda sig mot sol är att undvika att vara ute mitt på dagen. Andelen som inte angivit att de använder något solskydd alls är relativt låg (5,2 procent vad gäller vistelse i Sverige och 1,7 procent för vistelse utomlands).

Andel som använder täckande kläder

Andelen som alltid eller ofta använder kläder, t.ex. t-shirt, keps eller sol-skyddskläder (i Sverige). Karta uppdelat på kommun (inkl. förtätning i Stockholms stad). Stratifierat på kön i pop-up-ruta.

Andel som använder solskyddskräm

INTERAKTIV KARTA. Andelen som alltid eller ofta använder solskyddskräm (i Sverige).

Legend: — 0-40; — 40-45;— över 45; / NA — mindre som 5 personer.

[Se helskärmskarta]    

 

Andel som undviker sol mitt på dagen

INTERAKTIV KARTA. Andelen som alltid eller ofta undviker badutflykter och dyl. alternativt vistas i skugga mitt på dagen(i Sverige).

Legend: — 0-19; — 19-22;— över 22; / NA — mindre som 5 personer.

[Se helskärmskarta]   

 

Länkar till information om UV-strålning på andra sajter

WHO, om sol och UV-strålning

SMHI, om solstrålning i Sverige

Strålsäkerhetsmyndigheten, råd och rekommendationer vid exponering för sol och solarium

Strålsäkerhetsmyndigheten, nyheter om risk för cancer

Miljöhälsorapport 2017. Folkhälsomyndigheten, 2017.

Statistik – Hälso- och sjukvård Cancerincidens i Sverige 2014. Sveriges officiella statistik, 2015. (PDF)

Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö. Rapport 2015:8. Boverket och Movium, 2015.(PDF) 

Fotograf/Illustratör: Matton