Länkar och kunskapsdokument

Här finner du ytterligare information, kunskapsdokument och länkar till andra sidor om luftföroreningar.

Länkar till hemsidor

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Luftfororeningar/

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft

https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/frisk-luft/

Luftkvalitetsförordningen.

Luftkvalitet i överbyggda stationsmiljöer, Trafikverket

Hälsoeffekter av exponering för olika former av luftföroreningar, Naturvårdsverket.

Viktiga kunskapsdokument

Review of evidence on health aspects of air pollution - REVIHAAP Project, Technical Report (2013). World Health Organization, Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.  (http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/2013/review-of-evidence-on-health-aspects-of-air-pollution-revihaap-project-final-technical-report).

Landrigan PJ, et al. The Lancet Commission on pollution and health. Lancet. 2017 Oct 17. pii: S0140-6736(17)32345-0. doi: 10.1016/S0140-6736(17)32345-0. [Epub ahead of print]

Läs mer om gällande riktvärden 

Naturvårdsverkets webbplats finns detaljerad information om gällande MKN. http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljokvalitetsnormer/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/

Senast ändrad: 2020-04-29

Fotograf/Illustratör: Matton