Exponering för luftföroreningar

Luftkvaliteten i Stockholms län har förbättras i många avseenden, men fortfarande rapporterar många dålig luft utanför sin bostad.

Under de senaste årtiondena har luftkvaliteten i Stockholms län i många avseenden förbättrats. Utsläppen av kväveoxider har till exempel minskat sedan 1990. Minskningen beror främst på minskade utsläpp från transporter. Trenden för luftens kvävedioxidhalt var positiv under 1990-talet, men under senare år har haltminskningen i stort sett stannat upp. För partiklar och marknära ozon finns ingen tydlig trend under senaste 10 åren.

Ozonhalterna har tidigare legat lägre i tätortsområden jämfört med omgivande områden, vilket beror på att ozon bryts ned av kvävemonoxid från trafiken, men i takt med minskande kväveoxidutsläpp, har även skillnaden mellan landsbygd och städer minskat.

Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som bor i en bostad med något fönster som vetter mot en större gata eller trafikled

Nästan 24 procent av Stockholms läns befolkning anger i MHE 15 att de bor i en bostad som har något fönster som vetter mot en större gata eller trafikled och 14 procent har ett sovrumsfönster (se karta 2) som vetter mot en högtrafikerad gata. Det är vanligare att flerbostadshus har fönster som vetter mot en större gata eller trafikled jämfört med småhus.

MHE 15 visar också att andelen bostäder som har fönster som vetter mot en större gata eller trafikled varierar kraftigt mellan länets kommuner (se karta 1). Den högsta andelen förekommer i Stockholms innerstad, Solna och Sundbyberg och den lägsta förekommer på Värmdö, Ekerö och i Vallentuna.

Hur många personer utsätts för luftföroreningar som överskrider miljökvalitetsmålens riktvärden?

Enligt Östra Sveriges luftvårdsförbund och Stockholms Luft- och Bulleranalys (SLB-analys) senaste beräkningar av befolkningens exponering för luftföroreningar, bor 6,5 procent (motsvarande 142 00 personer) av Stockholm läns invånare i områden där halten av PM10 överstiger 15 µg/m³, vilket är riktvärdet för PM10 i miljömålet ”Frisk luft”. Totalt 2,8 procent (motsvarande 61 000 personer) beräknades bo i områden där halterna av NO2 överstiger 20 µg/m³, vilken är riktvärdet för NO2.

Luftföroreningar, karta 1. Andelen (procent) som har en bostad med något fönster mot större gata eller trafikled. Uppdelat på kommun och bostadstyp: Klicka på kommunen för detaljerad info.

Teckenförklaring: — 0-9,9; — 10-19,9;— över 20.

[Se helskärmskarta]      

 

Luftföroreningar, karta 2. Andel (procent) med sovrumsfönster mot större gata eller trafikled. Uppdelat på kommun och bostadstyp: Klicka på kommunen för detaljerad info.

Teckenförklaring: — 0-10; — 10-20;— över 20; / Data saknas, färre än fem svarande.

[Se helskärmskarta]       

 

Senast ändrad: 2020-04-29

Fotograf/Illustratör: Matton