Normer, mål och riktvärden för luftföroreningar

Normer och mål för god luftkvalitet sätts för att skydda människor mot negativa hälsoeffekter.


Miljökvalitetsnormer och miljömål

Miljökvalitetsnormer (MKN) är nationella föreskrifter som baseras på direktiv, mål- och gränsvärden från EU. Det finns miljökvalitetsnormer för ett tiotal luftföroreningskomponenter och de kan ses som en europeisk miniminivå för luftkvalitet, så att alla EU-medborgare får ett rimligt skydd för hälsan. Miljökvalitetsnormerna utgör dock inte ett fullgott skydd utan även lägre nivåer av luftföroreningar orsakar väsentliga hälsoeffekter. Därför har riksdagen infört nationella miljökvalitetsmål som miljökvalitetsmålet ”Frisk luft”. ”Frisk luft” innebär att luften ska vara så ren att människors hälsa inte påverkas negativt. Målet ska användas som vägledning vid planering och beslut och ska vara uppfyllt till år 2020.

Läs mer här: http://www.miljomal.se/Miljomalen/2-Frisk-luft/Preciseringar-av-Frisk-luft/

Läs mer om gällande riktvärden 

Naturvårdsverkets webbplats finns detaljerad information om gällande MKN. http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljokvalitetsnormer/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/

Fotograf/Illustratör: Matton