Luftföroreningar utomhus

Luftföroreningar har stora effekter på människors hälsa, både globalt och i Sverige. Luften i Sverige har blivit bättre men fortfarande dör människor i förtid på grund av luftföroreningar.


Vad är luftföroreningar

Luftföroreningar är komplexa blandningar av gaser, partiklar och vätskedroppar som har en negativ påverkan på människors hälsa. De luftföroreningar som främst orsakar hälsoeffekter är:

  • Partiklar
  • Marknära ozon
  • Kväveoxider
  • Organiska kolväten
 

Vilka är de vanligaste orsakerna till luftföroreningar?

Vägtrafiken är den största lokala källan till luftföroreningar i tätbebyggda områden. Trafiken släpper ut både avgaser och slitagepartiklar från fordon och vägbanor. Andra källor är utsläpp från industri, energiproduktion och uppvärmning av bostäder med fasta bränslen. Även sjötrafiken bidrar till luftföroreningar. Framförallt vid kustnära områden vid stora sjötrafikleder.

Luftförorening, ämnesgrupp (klicka på pilsymbolen för att visa text)

Partiklar (PM)

Vägtrafik, industrier, energiproduktion, uppvärmning och naturliga källor.

Kvävedioxid (NO2)

Avgaser från fordon, industrier, energiproduktion och uppvärmning.

Marknära ozon (O3)

En sekundär luftförorening som bildas av kväveoxider och flyktiga organiska ämnen, främst under sommarhalvåret. Viktiga källor till ozonbildande ämnen är trafik, förbränning och utsläpp av lösningsmedel.

Svaveldioxid (SO2)

Sjöfart, industrier och energiproduktion.

Kolmonoxid (CO)

Avgaser från äldre fordon, energiproduktion och uppvärmning.

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

Utsläpp från fordon och arbetsmaskiner, industrier och uppvärmning med fasta bränslen.

Lättflyktiga organiska ämnen (VOC)

Avgaser från fordon, industrier och vedeldning och användning av lösningsmedel.

Tungmetaller

Förbränning av avfall och stenkol samt vissa industriella processer.


Källa: Luften i Sverige 2009: Naturvårdsverket 2011

Länkar till information om luftföroreningar på andra sajter

Länkar till hemsidor

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Luftfororeningar/

http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/2-Frisk-luft/

Viktiga kunskapsdokument

Review of evidence on health aspects of air pollution - REVIHAAP Project, Technical Report (2013). World Health Organization, Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark.  (http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/publications/2013/review-of-evidence-on-health-aspects-of-air-pollution-revihaap-project-final-technical-report).

Landrigan PJ, et al. The Lancet Commission on pollution and health. Lancet. 2017 Oct 17. pii: S0140-6736(17)32345-0. doi: 10.1016/S0140-6736(17)32345-0. [Epub ahead of print]

Fotograf/Illustratör: Mascot Bildbyrå/Johnér