Hur påverkas vi av kemikalier i vår omgivningsmiljö?

Risken för hälsoeffekter av olika kemiska ämnen beror på flera saker, bland annat på hur giftigt ämnet är, hur mycket vi får i oss av ämnet, när i livet vi exponeras och hur känsliga vi är som individer.

Många av de kemiska ämnen som vi exponeras för i vår omgivningsmiljö kan verka som miljögifter och påverka vår hälsa om de förekommer i tillräckligt höga halter. Med varuhandeln sprids kemiska ämnen över nationsgränserna. När varor produceras, används, återvinns, förbränns eller deponeras sprids kemiska ämnen till luft, mark och vatten. Idag sprids kemikalier i Stockholms län bland annat via textilier, byggnadsmaterial, elektronik och hygienprodukter. En betydande del av kemikalierna med potentiell hälsopåverkan finns i livsmedel och dricksvatten från egen brunn.

Vissa kemikalier bryts ner långsamt och riskerar att ansamlas i kroppen över tid. Detta gäller långlivade organiska föreningar såsom bromerade flamskyddsmedel, perfluorerade ämnen, ftalater, dioxiner med flera. För dessa ämnen finns ofta en särskild kontroll för att minska risken att de fortsätter öka i miljön. Trots begränsningar genom t.ex. förbud och riktvärden kan olika typer av hälsoeffekter uppträda, dels på grund av spridning från produkter som förbjudits men fortfarande används, men också för att dess ämnen är just långlivade. En annan viktig aspekt är kombinationseffekter när en person exponeras för olika typer av kemikalier, så kallade cocktaileffekter.

Överkänslighet och allergi i luftvägar och hud

Många av de kemiska ämnen som förekommer i konsumtionsartiklar kan orsaka, bidra till eller förvärra allergisjukdomar och annan överkänslighet i luftvägar och hud. Resultat från MHE 15 visar att en betydande andel av Stockholms läns befolkning rapporterar att de är överkänsliga eller allergiska mot olika konsumtionsartiklar och byggnadsmaterial, som kommer i kontakt med huden se tabell 2. Till exempel anger 13 procent av befolkningen i Stockholm att de är överkänsliga eller allergiska mot rengörings-, tvätt- och diskmedel.  Kvinnor uppger i högre utsträckning att de är överkänsliga eller allergiska mot någon av produkterna än män.

Många hårfärgningsämnen är starkt allergiframkallande och kan orsaka eksem i hårbotten, i ansiktet och på halsen hos konsumenter samt handeksem hos frisörer. Besvären blir ibland mycket svåra och kräver akut vård.

Färger som används i permanenta tatueringar kan orsaka akuta och långvariga hudreaktioner på grund av allergi och liknande mekanismer. Totalt uppger 16 procent i Stockholms län att de har en permanent tatuering. Av dessa uppger 4,9 procent att tatueringen orsakat hudbesvär.

Svart henna, som används vid tillfälliga tatueringar, kan orsaka mycket starka allergiska hudreaktioner. Tillfälliga tatueringar har använts av 13 procent av de tillfrågade och av dessa uppger 3,8 procent att de fått hudbesvär av sin tatuering.

Kemikalier, tabell 2. Andel som anger att de är känsliga, överkänsliga eller allergiska mot vissa produkter och material som kommer i kontakt med huden, uppdelat på kön.

Exponering

Kvinnor

Män

Totalt i befolkningen

 

Nya kläder och andra textilier (hud reaktioner)

11

4,8

8,0

Plast-, gummi- och latexhandskar

7,1

3,1

5,1

Rengörings-, tvätt- och diskmedel

17

7,9

13

Nybyggda eller nyrenoverade byggnader, bygg-och hobbyprodukter (till exempel målarfärg, lim, rengöringsmedel)

13

5,8

9,2

Permanent tatuering

5,6

4,0

4,9

Tillfällig tatuering (henna)

4,3

3,0

3,8

Nickel

27

5,0

16

Hårfärgningsmedel

9,5

5,2

8,4

Övrig hälsopåverkan


De viktigaste miljögifterna ur hälsosynpunkt är metallerna kvicksilver, kadmium, bly och arsenik och långlivade organiska miljöföroreningar, till exempel dioxiner, polyklorerade bifenyler, bromerade flamskyddsmedel, bekämpningsmedel, polycykliska aromatiska kolväten och ftalater. Nedan följer exempel på dessa ämnens potentiella hälsopåverkan:

  • Metylkvicksilver, vilket vi kan få i oss framförallt genom vissa sorters fisk, kan orsaka skador på centrala nervsystemet, framförallt under hjärnans utveckling.

  • Kadmium, vilket kan finnas mycket av i vissa spannmålsprodukter och grönsaker kan orsaka njurpåverkan, benskörhet och frakturer hos vuxna. Den största exponeringen för kadmium är dock cigarrettrökning.

  • Bly, vilket till exempel en del viltkött och inälvsmat kan ha höga halter av, kan också orsaka skador på centrala nervsystemet. Hos vuxna kan bly orsaka högt blodtryck och kronisk njursjukdom. Hög exponering för arsenik ger ökad risk för cancer (hud, urinblåsa, lunga), hjärt-och kärlsjukdom, kronisk hosta och hudförändringar. Hos foster och barn har man sett minskad tillväxt och sämre kognitiv förmåga.

  • Gemensamt för långlivade organiska föreningar är att de kan ha hormonstörande effekter, det vill säga påverka kroppens hormonella system vilket till exempel kan leda till sämre spermiekvalitet och minskad fertilitet. De kan också påverka kroppens immunsystem.

  • Hög exponering för dioxiner och dioxinlika ämnen medför ökad risk för cancer och diabetes.

Senast ändrad: 2020-04-29

Fotograf/Illustratör: Matton