Hur många personer utsätts för buller i Stockholms län?


Trafikbullerexponering över 55 dB ekvivalent ljudnivå

Cirka 411 000 personer, motsvarande 18,5 procent av befolkningen i Stockholms län, utsätts för buller från något av trafikslagen som överstiger 55 dB ekvivalent ljudnivå. Vägtrafiken är den dominerande källan, följt av spår- respektive flygtrafik. I alla beräkningar har hänsyn tagits till befintliga bullerskärmar vad gäller väg- och spårtrafik.

Vägtrafik: 333 000 personer (15,0 procent)

Spårtrafik: 66 650 personer (3,0 procent)

Flygtrafik: 11 000 personer (0,5 procent)

Trafikbullerexponering över WHO:s riktvärden

Om antalet och andelen exponerade istället beräknas utifrån WHO:s hälsobaserade riktvärden (53 dB Lden för vägtrafik, 54 dB Lden för spårtrafik och 45 dB Lden för flygtrafik) är en betydligt större del av länets population utsatta för buller som kan vara potentiellt skadliga för hälsan. Totalt uppskattas då 1 090 088 personer, motsvarande 49 procent av befolkningen, vara exponerade.

Vägtrafik: 658 682 000 personer (29,6 procent)

Spårtrafik: 180 607 personer (8,1 procent)

Flygtrafik: 250 799 personer (11,3 procent)

Källa: Centrum för arbets- och miljömedicin, SLL, projekt ”Trafikbuller i befolkningen. Exponering, utsatta grupper och hälsa”. Finansiär: Naturvårdsverket.

Andel som har fönster mot bullerutsatt sida

I MHE 15 rapporterade 28 procent (motsvarande ca 438 000 personer) att de har något fönster mot en bullerutsatt sida, dvs. större gata/trafikled, järnväg (inklusive tunnelbana, spårväg etc.) eller industri. Mest utsatta är personer som bor i flerbostadshus. Bland dem bor 35 procent i bullerutsatt läge, jämfört med 16 procent bland personer i småhus. Andelen som bor i bullerutsatt läge skiljer sig mycket åt inom länet. Se hur det ser ut i länets alla kommuner här:

INTERAKTIV KARTA. Andelen som har en bostad med något fönster mot större gata eller trafikled, järnväg eller industri (klicka i kommunen för detaljerad info).

Legend: — 10-20; — 20-30;— över 30. 

[Se helskärmskarta]        [Hämta rådata]

 

Andel som har sovrumsfönster mot bullerutsatt sida

I MHE 15 rapporterade 17 procent (motsvarande ca 260 000 personer) att de har sitt sovrumsfönster mot en bullerutsatt sida, dvs. större gata/trafikled, järnväg (inklusive tunnelbana, spårväg etc.) eller industri. Mest utsatta är personer som bor i flerbostadshus. Bland dem bor 22 procent i bullerutsatt läge, jämfört med 7,8 procent bland personer i småhus. Andelen som har sitt sovrumsfönster i bullerutsatt läge skiljer sig mycket åt inom länet. Se hur det ser ut i länets alla kommuner här:

INTERAKTIV KARTA. Andelen som har sovrumsfönster mot större gata eller trafikled, järnväg eller industri (stratifierat på bostadstyp i pop-ruta. Klicka i kommunen för detaljerad info).

Legend: — 5-10; — 10-15;— över 15.

[Se helskärmskarta]        [Hämta rådata]

 

Andel som lyssnar på musik med hög volym

Andelen som så gott som dagligen lyssnar på musik på hög volym är 13 procent. Högst är andelen i den yngsta åldersgruppen (18-39 år) där 26 procent av kvinnorna och 27 procent av männen lyssnar på hög musik.

Figur: Lyssnar på musik med hög volym

Andel (procent) av befolkningen i Stockholms län som dagligen lyssnar på musik med hög volym, uppdelat på kön och ålder.

Fotograf/Illustratör: Matton