Skriv ut den här sidan

Hälsosam yrkesdebut

Idag drabbas många unga människor av kroppsliga eller psykiska besvär redan tidigt i arbetslivet, ibland till och med under yrkesutbildningen i gymnasieskolan. Syftet med projektet Hälsosam yrkesdebut är att minska arbetsrelaterade sjukdomar och skador. Det vill vi göra genom att ge skolorna bättre förutsättningar att vägleda ungdomar till ett hälsosamt studie- och yrkesval.

Varför behövs projektet Hälsosam yrkesdebut?

Frisör, byggnadsarbetare och bagare – det är exempel på arbeten där människor kan få besvär redan i unga år. I vissa yrken ökar risken för till exempel astma och eksem och en del personer är mer känsliga för de ämnen de exponeras för. Det kan också finnas särskilda medicinska krav på vissa yrken som eleven inte alltid känner till vid studie- och yrkesvalet.

Många av dem som utvecklar överkänslighet mot yrkesexponeringar gör det redan under det första året av exponeringen. Det leder till situationer där unga vuxna drabbas av skador och ohälsa och måste omskola sig till ett annat yrke, som i sin tur ofta medför problem och är kostsamt både för den drabbade och för samhället.

Skollagen säger att alla elever ska ges förutsättningar att göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Det innebär i det här sammanhanget att till exempel elever med överkänslighet behöver få information om vilka speciella risker och regler som kan finnas i olika yrken. Det är dock oklart i vilken utsträckning elever med överkänslighet får en sådan medicinsk studie- och yrkesvägledning.

Syftet med Hälsosam yrkesdebut

Vi vill ge skolor bättre förutsättningar att vägleda elever till ett hälsosamt studie- och yrkesval, samt verka för en god arbetsmiljö och bra arbetsmiljökunskap på skolorna. I projektet Hälsosam yrkesdebut kommer Centrum för arbets- och miljömedicin bland annat att ta reda på hur grund- och gymnasieskolor i Stockholm arbetar med dessa frågor idag.

Yrken vi tittar på - tabell över riskyrken

Under 2013 utvecklades en tabell över de yrken som olika yrkesinriktade gymnasieutbildningar i Stockholms län leder till. Tabellen, även kallad jobbriskmatris, presenteras i delrapporten "Arbetsskaderisker i yrken efter yrkesförberedande gymnasieprogram" (länk till rapporten finns i högerspalten).

I tabellen ingår till exempel risker för fysisk och psykisk belastning, kemiska exponeringar och vibrationer. Tabellen utgör ett underlag för prioriteringar i projektet.

Utifrån tabellen räknades den totala risken ut, där antalet elever per inriktning vägdes in. De gymnasieinriktningar som därefter valdes var där utbildningen ledde till yrken där problemen med arbetsskador och minskad arbetsförmåga är vanligast (utifrån tabellen). Även gymnasieutbildningar som har och leder till yrken som ställer medicinska krav prioriteras.

Det här händer just nu

Den andra och sista delrapporten från projektet "Skolans insatser för en hälsosam yrkesdebut - en kartläggning" har publicerats och just nu pågår arbetet med att sprida resultaten till berörda grupper. Rapporten bygger på enkät och intervjuundersökningar som gjordes under 2014 och 2015 med rektorer, studie- och yrkesvägledare, skolsköterskor och yrkeslärare på grund- och gymnasieskolor inom de prioriterade inriktningarna i Stockholms län. Du hittar rapporten här till höger på sidan (delrapport 2).

Seminarier

Under november hölls två seminarier för studie- och yrkesvägledare och skolsköterskor och skolläkare. Resultaten från rapporten presenterades och vi hade också diskussioner med deltagarna kring hur skolan ska kunna förbättra elevernas möjligheter att utifrån sin hälsa göra välgrundade val till gymnasiet.

Senast ändrad: 2016-12-13